Privacyverklaring

Privacyverklaring i-Type
Om onze diensten te kunnen uitvoeren, is het voor ons, i-Type, noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. In deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij leggen onder andere uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, om welke persoonsgegevens het precies gaat en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Het kan dat wij onze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. In dat geval informeren wij u daarover op onze website www.i-type.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt i-Type?
Wij verwerken uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam;
  • zakelijke adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Persoonsgegevens”).

 

Voor welke doeleinden verwerkt i-Type persoonsgegevens?
Wij verwerken uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • uitvoeren van directmarketingwerkzaamheden, servicewerkzaamheden en aftersales.

In het geval wij voornemens zijn uw Persoonsgegevens voor een ander dan de hiervoor genoemde doeleinden te verwerken, dan informeren wij u daar altijd over, bijvoorbeeld door het aanpassen van deze Privacyverklaring of door u daar persoonlijk van op de hoogte te stellen.

Op basis van welke verwerkingsgrondslagen verwerkt i-Type uw persoonsgegevens?
i-Type verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende verwerkingsgrondslagen:

  • toestemming voor de verwerking van u, de betrokkene;
  • noodzakelijkheid voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van i-Type en/of haar opdrachtgevers en/of samenwerkingspartners.

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor personen en partijen voor wie het noodzakelijk is om deze toegang te hebben. In de praktijk hebben de volgende personen en partijen toegang tot uw Persoonsgegevens:

  • werknemers van i-Type;
  • opdrachtgevers van i-Type.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij nemen alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking en/of vernietiging. Daarnaast voldoen wij aan de toepasselijke beveiligingsnormen om de beveiliging van uw Persoonsgegevens te waarborgen.

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat uw Persoonsgegevens uitsluitend worden bewaard op computers die met wachtwoorden zijn beveiligd.

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkerkers uw Persoonsgegevens mogen inzien. Deze medewerkers hebben uitsluitend toegang tot uw Persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

Mocht er ondanks de genoemde beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvinden waardoor de bescherming van uw Persoonsgegevens (mogelijk) in het geding is, dan informeren wij u zo snel als mogelijk over dit incident.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken, behalve wanneer er een juridische verplichting bestaat om uw Persoonsgegevens langer te bewaren.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?
Op basis van geldende wetgeving heeft u een aantal rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens. Zo kunt u ons bijvoorbeeld vragen welke Persoonsgegevens wij van u verwerken. Als uw Persoonsgegevens niet juist zijn, kunt u ons vragen de Persoonsgegevens te laten aanpassen. In sommige situaties kunt u ons verzoeken om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen, over te dragen of de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en eventueel een klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens bij ons melden. Los van het voorgaande kunt u ook een klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door ons (per post en/of per e-mail) een brief te sturen, met daarin uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij verzoeken u vriendelijk uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Uw verzoek kunt u sturen naar: ingrid@i-type.nl. Wij streven ernaar u binnen een maand een reactie te sturen.